KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

STUDIUM WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ "AGRO-UNIA"

Informacje dla kandydatów na studia podyplomowe:

Rekrutacja na XIV edycję Studium wiedzy o UE "Agro-Unia" (rok akademicki 2016/2017) została rozpoczęta i będzie prowadzona do 22 października 2016 r. Planowany termin rozpoczęcia zajęć, 22-23 października 2016 r.

Organizator:

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Instytut Ekonomiczno-Społeczny – Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa
Adres: Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Telefon: tel.: 12 662 43 28, 662 43 31, fax 12 633 15 61
Email: zdr@ur.krakow.pl

Charakterystyka:
Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni, w tym zwłaszcza uczelni nierolniczych (studia magisterskie, inżynierskie lub licencjackie), zamierzających nabyć kwalifikacje rolnicze oraz korzystać ze środków Unii Europejskiej. Dają one szanse nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie procedur ubiegania się o wsparcie finansowe dla rolników w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak np.: Dopłaty bezpośrednie, Ułatwianie startu młodym rolnikom, Modernizacja gospodarstw rolnych, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i innych.

Studia dają również uczestnikom możliwość poznania specyfiki sektora żywnościowego, zasad Wspólnej Polityki Rolnej, instytucjonalnego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich, technologii produkcji rolniczej oraz organizacji i ekonomiki gospodarstw rolniczych.

Kwalifikacje:
Studia kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2011 r. Dz.U. 196, poz. 1167.

Świadectwo ukończenia tych Studiów Podyplomowych spełnia wymogi dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 13.07.2015 poz. 982 p. 5.1 oraz z Załącznikiem nr 1 poz. 4)

Czas trwania:

Studia trwają 2 semestry i obejmują 224 godziny zajęć dydaktycznych, w tym: 170 godz. wykładów i 54 godz. ćwiczeń. Zaplanowano 14 zjazdów 2. dniowych (sobota i niedziela), każdy po 16 godz.

Zajęcia odbywać się będą w Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. Mickiewicza 21.

Warunki przyjęcia:

Warunkiem przyjęcia na Studia podyplomowe "Agro-Unia" jest złożenie (przesłanie) podania skierowanego do Dziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR w Krakowie wraz z załącznikami. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem sekretariatu Studium.

OPŁATA: całkowity koszt studiów na 1 osobę wynosi 3 200 zł, płatne w dwóch ratach.

Kierownik studiów podyplomowych:
Dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR – Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa, Adres: Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, tel.: 12 662 43 31)

Informacji udziela:
dr inż. Małgorzata Bogusz (m.bogusz@ur.krakow.pl) tel.: 12 662 43 74

mgr Agnieszka Tworzyk (agnieszka.tworzyk@ur.krakow.pl) tel.: 12 6624328

Warunki ukończenia studiów:

  • uczestnictwo w zajęciach;
  • zaliczenie testowych egzaminów po każdym semestrze;
  • napisanie i obrona pracy dyplomowej na wybrany temat związany z tematyką Studium oraz przedstawienie kompletnego wniosku o przyznanie wybranej dotacji.

Więcej informacji:

  • ramowy program zajęć,

Ramowy program zajęć

L.p.

Nazwa modułu

Blok

Liczba godzin


W

Ćw


1

Podstawy ekonomii rynkowej (PER)

Makroekonomia

12

--


Mikroekonomia

8

--


2

Ekonomika i organizacja rolnictwa (EOR)

Ekonomika gospodarstw rolnych

16

--


Biznes plan

--

8


3

Agrobiznes i marketing artykułów rolnych (AM)

Agrobiznes

8

--


Marketing artykułów rolnych

8

--


4

Technologie produkcji roślinnej (TPR)

Ogólna uprawa roli i roślin

8

--
Ochrona roślin

4

--


Szczegółowa uprawa roślin

12

--
5

Podstawy produkcji zwierzęcej (PPZ)

--

16

--6

Rachunkowość rolnicza

Podstawy rachunkowości

8

4

Wynik finansowy gospodarstw rolnych

--

8

7

Prawodawstwo Unii Europejskiej oraz instytucjonalne wsparcie wsi i rolnictwa

Prawodawstwo Unii Europejskiej

8

--

Instytucjonalne wsparcie wsi i rolnictwa

8

--

8

Fundusze strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej

Polityka UE

8

--

Pozyskiwanie środków UE w ramach funduszy strukturalnych

--

8

9

Zarządzanie projektami

--

8

8

10

Wspólna Polityka Rolna i rozwój obszarów wiejskich oraz programy pomocowe na rzecz rozwoju agrobiznesu i system dopłat bezpośrednich w Unii Europejskiej

Wspólna Polityka Rolna i rozwój obszarów wiejskich

8

--

Programy pomocowe na rzecz agrobiznesu

--

4

System dopłat bezpośrednich w UE

--

4

11

Metodyka przygotowania wniosków aplikacyjnych: warsztaty w zakresie wykorzystywania instrumentów WPR i funduszy strukturalnych

--

4

12

12

Ćwiczenia terenowe

--

--

8

13

Seminarium i praca dyplomowa

--

--

16

Razem:

144

80

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies