KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

 

Zespół Radców Prawnych

al. Mickiewicza 21,
pok. 106 i 115
31-120 Kraków
Tel. 12-662-42-02, 12-662-42-57

 1. Radca Prawny Ewa Weyssenhoff – Koordynator Zespołu
  e-mail: e.weyssenhoff@ur.krakow.pl
 2. Radca Prawny Elżbieta Korporowicz
  e-mail: e.korporowicz@ur.krakow.pl
 3. Radca Prawny Sandra Dyrcz
  e-mail: s.dyrcz@ur.krakow.pl
 4. Radca Prawny Michał Cyran
  e-mail: m.cyran@ur.krakow.pl

 

Harmonogram pracy Zespołu Radców Prawnych

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

S. Dyrcz
7:30 – 11:30

E. Korporowicz
7:30 – 15:30

E. Korporowicz
7:30 – 15:30

M. Cyran
7:30 – 11:30

E. Weyssenhoff
9:00 – 15:00

E. Weyssenhoff
9:00 – 15:00

M. Cyran
7:30 – 15:30

S. Dyrcz
7:30 – 11:30

E. Korporowicz
11:30 – 15: 30

 

M. Cyran
11:30 – 15:30

 

E. Weyssenhoff
9:00 – 15:00

 

 

 

Zespół Radców Prawnych zapewnia obsługę prawną Uczelni i jej organów udzielając pomocy prawnej, w formie porad, konsultacji i opinii prawnych oraz zapewnia zastępstwo prawne i procesowe.

Radcowie prawni tworzą zespół, zajmując samodzielne stanowiska bezpośrednio podległe Rektorowi, który jednemu z nich powierza koordynację pomocy prawnej w Uczelni. Zadania i sposób wykonywania zawodu radcy prawnego w ramach stosunku pracy określa Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 10 z 2010 r., poz. 65 z późn. zm.).

Do zadań radców prawnych należy:

  1. udzielanie pomocy prawnej przy opracowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych;
  2. występowanie w charakterze pełnomocników procesowych Uczelni w postępowaniu sądowym i sądowo-administracyjnym;
  3. wydawanie opinii prawnych, udzielanie porad, konsultacji oraz informacji prawnych kierownictwu Uczelni i jej jednostkom organizacyjnym;
  4. reprezentowanie Uczelni przed organami administracji publicznej w sprawach spornych;

 

NOWE WZORY UMÓW OBOWIĄZUJĄCE W 2017 r.

Szanowni Państwo. Poniżej zamieszczone zostały nowe wzory umów cywilnoprawnych obowiązujące od 21 grudnia 2016 r. w Uczelni. Jednocześnie przypominam, iż dokonując wyboru rodzaju umowy, należy pamiętać o następujcych zasadach.

1. Umowa zlecenia to umowa świadczenia usług przez określony w umowie czas (od…do…), jest to umowa starannego działania, a nie umowa rezultatu;

2. Umowa o dzieło to umowa zobowiązująca do wykonania określonego dzieła utrwalonego materialnie w określonym w umowie terminie (do…), jest to umowa rezultatu;

3. W zakresie umów o dzieło z pracownikami Uczelni należy pamiętać o stosowaniu aktów wewnętrznych Uczelni, w tym Zarządzenia Nr 10/2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

4. Obowiązuje bezwzględny zakaz pokrywania się przedmiotu umowy z zakresem obowiązków pracowniczych – w przypadku umów zawieranych z pracownikami Uczelni;

5. Osoba podpisująca umowę w imieniu Uczelni obowiązana jest dopilnować, aby:

a. termin podpisania umowy nie był wcześniejszy niż jej rejestracja w Centralnym Rejestrze Umów Uczelni;

b. do umowy załączona była wypełniona ankieta osobowa Wykonawcy/Zleceniobiorcy.

WZORY UMÓW:

1. UMOWA O DZIEŁO BEZ PRAW AUTORSKICH Z PRACOWNIKIEM UCZELNI

2. UMOWA O DZIEŁO Z WYKORZYSTANIEM PRAW AUTORSKICH Z PRACOWNIKIEM UCZELNI

3. UMOWA O DZIEŁO BEZ PRAW AUTORSKICH Z OSOBĄ NIEBĘDĄCĄ PRACOWNIKIEM UCZELNI

4. UMOWA O DZIEŁO Z WYKORZYSTANIEM PRAW AUTORSKICH Z OSOBĄ NIEBĘDĄCĄ PRACOWNIKIEM UCZELNI

5. UMOWA ZLECENIE (O ŚWIADCZENIE USŁUG) Z PRACOWNIKIEM UCZELNI

6. UMOWA ZLECENIE (O ŚWIADCZENIE USŁUG) Z OSOBĄ NIEBĘDĄCĄ PRACOWNIKIEM UCZELNI

7. ANKIETA OSOBOWA DO UMOWY

8. RACHUNEK DO UMOWY

 

UMOWY NA PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Szanowni Państwo. Poniżej zamieszczone zostały nowe wzory umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmujących dzieło lub zlecenie z ruchomym wynagrodzeniem, zależnym od liczby faktycznie wykonanych godzin, obowiązujące od 1 października 2015 r. w Uczelni.

WZORY UMÓW:

1. UMOWA O DZIEŁO - WYKŁADY

2. UMOWA ZLECENIE - ĆWICZENIA

3. ANKIETA OSOBOWA DO UMOWY

4. ANEKS DO UMOWY ZLECENIA NA PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013        Polityka cookies