KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

 

 

Zespół Radców Prawnych

 

al. Mickiewicza 21,
pok. 106 i 115
31-120 Kraków
Tel. 12-662-42-02, 12-662-42-57

 1. Radca Prawny Ewa Weyssenhoff – Koordynator Zespołu
  e-mail: e.weyssenhoff@ur.krakow.pl
 2. Radca Prawny Elżbieta Korporowicz
  e-mail: e.korporowicz@ur.krakow.pl
 3. Radca Prawny Sandra Dyrcz
  e-mail: s.dyrcz@ur.krakow.pl
 4. Radca Prawny Michał Cyran
  e-mail: m.cyran@ur.krakow.pl

 

 

Harmonogram pracy Zespołu Radców Prawnych

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

S. Dyrcz
7:30 – 11:30

E. Korporowicz
7:30 – 15:30

E. Korporowicz
7:30 – 15:30

M. Cyran
7:30 – 11:30

E. Weyssenhoff
9:00 – 15:00

E. Weyssenhoff
9:00 – 15:00

M. Cyran
7:30 – 15:30

S. Dyrcz
7:30 – 11:30

E. Korporowicz
11:30 – 15: 30

 

M. Cyran
11:30 – 15:30

 

E. Weyssenhoff
9:00 – 15:00

 

 

 

Zespół Radców Prawnych zapewnia obsługę prawną Uczelni i jej organów udzielając pomocy prawnej, w formie porad, konsultacji i opinii prawnych oraz zapewnia zastępstwo prawne i procesowe.

Radcowie prawni tworzą zespół, zajmując samodzielne stanowiska bezpośrednio podległe Rektorowi, który jednemu z nich powierza koordynację pomocy prawnej w Uczelni. Zadania i sposób wykonywania zawodu radcy prawnego w ramach stosunku pracy określa Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 10 z 2010 r., poz. 65 z późn. zm.).

Do zadań radców prawnych należy:

 1.  
  1. udzielanie pomocy prawnej przy opracowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych;
  2. występowanie w charakterze pełnomocników procesowych Uczelni w postępowaniu sądowym i sądowo-administracyjnym;
  3. wydawanie opinii prawnych, udzielanie porad, konsultacji oraz informacji prawnych kierownictwu Uczelni i jej jednostkom organizacyjnym;
  4. reprezentowanie Uczelni przed organami administracji publicznej w sprawach spornych;

 

 

NOWE WZORY UMÓW OBOWIĄZUJĄCE W 2017 r.

 

Szanowni Państwo. Poniżej zamieszczone zostały nowe wzory umów cywilnoprawnych obowiązujące od 21 grudnia 2016 r. w Uczelni. Jednocześnie przypominam, iż dokonując wyboru rodzaju umowy, należy pamiętać o następujcych zasadach.

1. Umowa zlecenia to umowa świadczenia usług przez określony w umowie czas (od…do…), jest to umowa starannego działania, a nie umowa rezultatu;

2. Umowa o dzieło to umowa zobowiązująca do wykonania określonego dzieła utrwalonego materialnie w określonym w umowie terminie (do…), jest to umowa rezultatu;

3. W zakresie umów o dzieło z pracownikami Uczelni należy pamiętać o stosowaniu aktów wewnętrznych Uczelni, w tym Zarządzenia Nr 10/2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

4. Obowiązuje bezwzględny zakaz pokrywania się przedmiotu umowy z zakresem obowiązków pracowniczych – w przypadku umów zawieranych z pracownikami Uczelni;

5. Osoba podpisująca umowę w imieniu Uczelni obowiązana jest dopilnować, aby:

a. termin podpisania umowy nie był wcześniejszy niż jej rejestracja w Centralnym Rejestrze Umów Uczelni;

b. do umowy załączona była wypełniona ankieta osobowa Wykonawcy/Zleceniobiorcy.

WZORY UMÓW:

1. UMOWA O DZIEŁO BEZ PRAW AUTORSKICH Z PRACOWNIKIEM UCZELNI

2. UMOWA O DZIEŁO Z WYKORZYSTANIEM PRAW AUTORSKICH Z PRACOWNIKIEM UCZELNI

3. UMOWA O DZIEŁO BEZ PRAW AUTORSKICH Z OSOBĄ NIEBĘDĄCĄ PRACOWNIKIEM UCZELNI

4. UMOWA O DZIEŁO Z WYKORZYSTANIEM PRAW AUTORSKICH Z OSOBĄ NIEBĘDĄCĄ PRACOWNIKIEM UCZELNI

5. UMOWA ZLECENIE (O ŚWIADCZENIE USŁUG) Z PRACOWNIKIEM UCZELNI

6. UMOWA ZLECENIE (O ŚWIADCZENIE USŁUG) Z OSOBĄ NIEBĘDĄCĄ PRACOWNIKIEM UCZELNI

7. ANKIETA OSOBOWA DO UMOWY

8. RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO

9. RACHUNEK DO UMOWY O ZLECENIE/ŚWIADCZENIE USŁUG

 

 

UMOWY NA PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

Szanowni Państwo. Poniżej zamieszczone zostały nowe wzory umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmujących dzieło lub zlecenie z ruchomym wynagrodzeniem, zależnym od liczby faktycznie wykonanych godzin, obowiązujące od 1 października 2015 r. w Uczelni.

WZORY UMÓW:

1. UMOWA O DZIEŁO - WYKŁADY

2. UMOWA ZLECENIE - ĆWICZENIA (dla osób niebędących pracownikami Uczelni)

3. UMOWA ZLECENIE - ĆWICZENIA (dla pracowników Uczelni)

3. ANKIETA OSOBOWA DO UMOWY

4. ANEKS DO UMOWY ZLECENIA NA PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013        Polityka cookies