KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

TECHNOLOGIE W OCHRONIE ŚRODOWISKA I RETARDACJA JEGO ZASOBÓW

Informacje dla kandydatów na studia podyplomowe:

Wydział: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Katedra: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Adres: Al. Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków
Kierownik studiów podyplomowych: Prof. dr hab. inż. Barbara Filipek-Mazur
Informacji udziela: dr inż. Monika Tabak, tel. 12 662 43 48, e-mail: Monika.Tabak@ur.krakow.pl

Warunki przyjęcia:

  • warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie (przesłanie) podania skierowanego do Dziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR w Krakowie wraz z załącznikami: kwestionariusz, podanie;
  • warunkiem podjęcia jest ukończenie studiów wyższych, co najmniej I stopnia (inżynierskich lub licencjackich);
  • o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń; zgłoszenia prosimy kierować pod adresem sekretariatu studiów.

Sekretariat studiów podyplomowych „Technologie w ochronie środowiska i retardacja jego zasobów”:
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
tel. 12 662 43 48
e-mail: Monika.Tabak@ur.krakow.pl

Charakterystyka: Studia podyplomowe „Technologie w ochronie środowiska i retardacja jego zasobów” organizowane przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe i chcą poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane z ochroną środowiska i utrzymaniem i odtwarzaniem jego zasobów. Wiedza przekazywana będzie na wykładach i ćwiczeniach przez doświadczonych nauczycieli akademickich UR oraz w czasie zajęć terenowych w obiektach Uczelni, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach działających w ramach szeroko rozumianej ochrony środowiska. Studia kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na zasadach określonych przez MNiSW.

Kwalifikacje: Uczestnicy studiów podyplomowych „Technologie w ochronie środowiska i retardacja jego zasobów” zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje, które umożliwią im pracę w różnych jednostkach administracji samorządowej i podmiotach gospodarczych związanych z ochroną środowiska.

Czas trwania: Program studiów obejmuje 220 godzin, na które składa się 12 modułów (146 godzin wykładów i 74 godziny ćwiczeń). Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym, w języku polskim.

Opłata za udział w studiach jednego uczestnika: 3600,00 zł (1800,00 zł na semestr)

Warunki ukończenia studiów:

  • uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie zajęć przewidzianych w programie studiów,
  • pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.

Zestawienie ogólne liczby godzin programu studiów podyplomowych „Technologie w ochronie środowiska i retardacja jego zasobów”:


L.p.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

ECTS

Wykłady

Ćwiczenia

Razem

Semestr I

1.

Elementy biotyczne i abiotyczne środowiska

16

14

30

8

2.

Bioetyka w ochronie środowiska

10

10

2

3.

Ekonomia oraz prawo i zarządzanie projektami w ochronie środowiska

30

10

40

10

4.

Technologie w gospodarce odpadami komunalnymi

8

8

16

4

5.

Znaczenie sanitarne organizmów zwierzęcych w środowisku rolniczym

6

4

10

3

6.

Technologie w zarządzaniu obszarami zdegradowanymi i zdewastowanymi

6

4

10

3

Razem w semestrze zimowym

76

40

116

30

Semestr II

7.

Ocena oddziaływania na środowisko

6

6

12

3

8.

Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój

6

4

10

3

9.

Oddziaływanie chemicznych środków produkcji na środowisko

18

18

5

10.

Chów zwierząt gospodarskich zgodny z wymogami ekologii i dobrostanu

20

4

24

7

11.

Oddziaływanie leśnictwa wielofunkcyjnego na środowisko

12

12

24

7

12.

Biologiczne przetwarzanie odpadów – nowe technologie

8

8

16

5

Razem w semestrze letnim

70

34

104

30

Razem

146

74

220

60

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies