KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Biuro Wymiany Międzynarodowej

Działalność

Do podstawowych zadań Biura Wymiany Międzynarodowej należy:

a) w zakresie współpracy instytucjonalnej:

a. inicjowanie porozumień o współpracy międzynarodowej z wyłączeniem umów o współpracy gospodarczej i naukowej;

b. stały kontakt z placówkami dyplomatycznymi krajów znajdujących się w obszarze zainteresowań Uczelni;

c. współpraca z jednostkami podstawowymi przy opracowywaniu oferty dydaktycznej dla studentów obcokrajowców;

d. współpraca z firmami świadczącymi usługi rekrutacyjne w celu pozyskiwania kandydatów na studia;

e. obsługa zagranicznych programów mobilności akademickiej;

b) w zakresie kształcenia obcokrajowców i wymiany dydaktycznej:

a. prowadzenie dokumentacji programów i kursów kształcenia realizowanych w języku angielskim;

b. promocja oraz udzielanie kandydatom cudzoziemcom informacji o aktualnej ofercie edukacyjnej i zasadach rekrutacji;

c. przygotowywanie i koordynowanie rekrutacji na studia studentów i doktorantów obcokrajowców;

d. prowadzenie dokumentacji i przedkładanie Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Studenckich do zatwierdzenia pod względem merytorycznym sprawozdań dotyczących kształcenia studentów i doktorantów obcokrajowców;

e. przygotowywanie i organizowanie pobytu oraz obsługa administracyjna zagranicznych grup studenckich;

f. koordynacja zagranicznych wyjazdów pracowników Uczelni w celach dydaktycznych;

g. prowadzenie działań zmierzających do większej integracji studentów obcokrajowców.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies