KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

STUDIA I STOPNIA – inżynierskie

Rodzaj studiów:

Studia stacjonarne I stopienia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów), natomiast niestacjonarne trwają 4 lata (8 semestrów). Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier.

Forma:

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil absolwenta:

Inżynieria Środowiska jest kierunkiem przyrodniczo-technicznym bazującym na pod­stawowych przedmiotach ścisłych i przyrodniczych. Przygotowuje specjali­stów zdolnych do rozwiązywania zagadnień w zakresie kształtowania i ochrony środowiska, inżynierii wodnej oraz infrastruktury terenów wiejskich. Absolwent posiada wiedzę dającą mu podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych - zarówno w środowisku przestrzeni wiejskiej, jak i w środowisku przestrzeni zurbanizowanej.

Absolwenci mogą być zatrudniani w biurach projektowych, w przedsiębiorstwach wykonawczych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne, komunalne i ochrony środowiska. Mogą pracować w administracji rządowej i samorządowej, w szkołach średnich, uczelniach i instytucjach badawczych, prowadzić firmy wykonawcze oraz biura projektowe i doradcze. Po odbyciu wymaganej prawem praktyki zawodowej absolwenci mogą ubiegać się o państwowe uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej budownictwa specjalistycznego – specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń oraz w specjalności instalacyjnej; w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych także bez ograniczeń.

Specjalności:

Studia stacjonarne I stopnia bez specjalności

Studia niestacjonarne:

Inżynieria wodna i sanitarna

Program kształcenia

Na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, w ramach przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, realizowanych jest 2400 godzin.

Pierwsze trzy semestry obejmują przedmioty ogólne (matematyka, fizyka, chemia, podstawy informatyki, język obcy), przedmioty techniczne (geodezja z fotogrametrią, mechanika płynów, hydrologia) oraz przyrodnicze (biologia i ekologia, meteorolo­gia i klimatologia, gleboznawstwo i torfoznawstwo).

Przedmioty wykładane od czwartego semestru obejmują między innymi problematykę dotyczącą: zaopatrzenia osiedli w wodę, kanalizacji, oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów, budowy składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, regulacji rzek i ochrony przeciwpowodziowej, budownictwa wodno-melioracyjnego, systemów odwodnień i nawodnień w rolnictwie, budowy dróg rolniczych, technologii i organizacji prac inżynierskich, kompleksowego kształtowania terenów wiejskich, skażenia środowiska i metod jego rekultywacji, rekultywacji gleb i ochrony torfowisk oraz funkcjonowania ekosystemów.

Integralną częścią studiów są ćwiczenia terenowe i praktyki wakacyjne. Studenci po trzecim roku odbywają czterotygodniową praktykę produkcyjną w firmach wykonawczych, a w trakcie semestrów uczestniczą w wyjazdowych ćwiczeniach terenowych na obiekty hydrotechniczne.

Na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, w ramach przedmiotów ogólnych, podstawowych, kierunkowych i programu indywidualnego Wydziału, realizowanych jest 1450 godzin. W programie studiów są takie same przedmioty jak na studiach stacjonarnych, tylko w mniejszym wymiarze godzinowym.

Wersja do druku (*.pdf)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor   Polityka cookies