KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

KIERUNEK: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Wydział Technologii Żywności

STUDIA I STOPNIA - inżynierskie

Rodzaj studiów:

Studia I stopnia, inżynierskie, trwają 7 semestrów. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Forma:

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Profil absolwenta:

Absolwent kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka posiada wiedzę i umiejętności z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności. Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Absolwent posiada kwalifikacje z zakresu żywienia człowieka zdrowego i zagrożonego, bądź dotkniętego chronicznymi chorobami niezakaźnymi. Posiada wiedzę w zakresie profilaktyki leczniczej, umożliwiającej organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego, dostosowanego odpowiednio do wieku i stanu zdrowia, a także prowadzić edukację żywieniową. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwenci studiów I stopnia, inżynierskich są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia, magisterskich.

Specjalności:

Studia stacjonarne:

Technologia żywności,

Żywienie człowieka,

Bioinżynieria i bioprocesy.

Studia niestacjonarne:

Technologię żywności,

Winiarstwo.

Program kształcenia :

Przedmioty objęte planem studiów I stopnia (inżynierskich), na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, w ogólnej ilości 2403 godzin (studia stacjonarne) lub 1481 godzin (niestacjonarne) podzielone są na wyszczególnione poniżej grupy:

Grupa przedmiotów treści podstawowych dla wszystkich specjalności: chemia; matematyka i statystyka; fizyka; biochemia; ekologia i ochrona środowiska.

Inne przedmioty kształcenia ogólnego to: technologia informacyjna; wychowanie fizyczne; język obcy; elektywy humanistyczne; ergonomia i bezpieczeństwo pracy; ochrona własności intelektualnej; organizacja i zarządzanie; rachunkowość.

Grupa przedmiotów treści kierunkowych na specjalności Technologia żywności : chemia żywności; analiza i ocena jakości żywności; maszynoznawstwo; inżynieria procesowa; ogólna technologia żywności; podstawy żywienia człowieka; higiena produkcji; toksykologia żywności; mikrobiologia żywności; ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych; obliczenia chemiczne; chemiczna analiza instrumentalna; projektowanie technologiczne; grafika inżynierska; biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej; biologiczne podstawy produkcji roślinnej; opakowania, magazynowanie i transport żywności; gospodarka energetyczna, wodna i ściekowa; opracowanie nowych artykułów żywnościowych; podstawy elektroniki i automatyki; biotechnologia żywności; zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności.

Grupa przedmiotów kierunkowych do wyboru (elektywy) w obrębie zagadnień: technologii przemysłów fermentacyjnych; technologii chłodnictwa żywności; technologii przemysłów węglowodanowych; technologii przetwórstwa mleka; technologii przetwórstwa mięsa; technologii przetwórstwa owoców i warzyw; technologii przetwórstwa zbóż; technologii koncentratów spożywczych; technologii gastronomicznej.

Grupa przedmiotów treści kierunkowych na specjalności Żywienie człowieka : anatomia człowieka; fizjologia człowieka; higiena żywienia; dietetyka; higiena produkcji; toksykologia żywności; mikrobiologia żywności; chemia żywności; analiza i ocena jakości żywności; maszynoznawstwo; inżynieria procesowa; ogólna technologia żywności; podstawy żywienia człowieka; towaroznawstwo; wyposażenie technologiczne z elementami techniki; gospodarka żywnościowa; biotechnologia żywności; technologia gastronomiczna; biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej; biologiczne podstawy produkcji roślinnej; opakowania, magazynowanie i transport żywności; zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności; projektowanie technologiczne; opracowanie nowych artykułów żywnościowych.

Grupa przedmiotów kierunkowych do wyboru (elektywów) podobnie jak na specjalności Technologia żywności.

Grupa przedmiotów treści kierunkowych na specjalności Bioinżynieria i bioprocesy: maszynoznawstwo, mikrobiologia żywności, chemia żywności, fizykochemia biopolimerów, opakowania, magazynowanie i transport żywności, ogólna technologia żywności, analiza i ocena jakości żywności, fizjologia komórki roślinnej i zwierzęcej, chemiczna analiza instrumentalna, inżynieria procesowa, biotechnologia żywności, genetyka ogólna, biochemia żywności, biologia komórki, projektowanie procesów biotechnologicznych, prawo i etyka w biotechnologii, enzymologia, inżynieria bioreaktorowa, systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, ekonomia, ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych.

Grupa przedmiotów kierunkowych do wyboru (elektywów) podobnie jak na specjalności Technologia żywności.

Integralną częścią programu studiów na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka są praktyki wakacyjne po VI semestrze studiów I stopnia krajowe i zagraniczne, w przodujących zakładach przemysłu spożywczego, zakładach żywienia zbiorowego, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriach i in.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor   Polityka cookies